GDPR

Jak zpracováváme Vaše osobní informace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem (v následujícím textu dále jako „organizace“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Po přečtení následujících informací se dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás v souvislosti s Vaším poměrem k organizaci. Dále se pak dozvíte, jaká máte v této souvislosti práva, co od nás můžete požadovat a na koho se můžete obracet se svými podněty či případnými stížnostmi.

Zásady zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s platnou legislativou – s právními předpisy – v souladu s nimiž dodržujeme základní zásady zpracování osobních údajů:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost – Vaše osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • účelového omezení – Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • minimalizace údajů – Vaše osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu;
 • přesnosti – Vaše osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované;
 • omezení uložení – Vaše osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány např. archivace;
 • integrity a důvěrnosti – Vaše osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se rozumí, v souvislosti s Vaším poměrem k organizaci, pokud jste:

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

Právo na přístup k osobním údajům;

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od ORGANIZACE opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby ORGANIZACE bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby ORGANIZACE bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, respektive má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, v případě:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby ORGANIZACE omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby ORGANIZACE mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • ORGANIZACE již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ORGANIZACE převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli ORGANIZACI, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu ORGANIZACE, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Máte z důvodů týkající se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

 • nezbytného zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena ORGANIZACE;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě;

včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. ORGANIZACE je povinna osobní údaje dále nezpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme v elektronické i papírové formě. Organizace používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

Externí zpracovatelé

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme pro potřeby organizace. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány externími zpracovateli a dodavateli. Tyto spolupracující organizace si pečlivě vybíráme na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů a dbáme na to, že jsou Vaše osobní údaje těmito subjekty technicky i organizačně ochráněny.

V případě potřeby se na nás můžete obrátit:

 • poštou na adrese organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
 • e-mailem: dozp@dozp-ul.cz
 • telefonicky: 475 666 610 v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.

Na závěr bychom Vám také rádi sdělili, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete obracet se svými podněty a stížnostmi.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Ppl. Sochora 27
170 00 Praha 7

webové stránky  www.uoou.cz.