Poslání organizace

Hlavním účel organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

 

Předmět činnosti organizace

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.

Provádění dalších činností v sociálních službách:

výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

 

Poskytované sociální služby

V souladu s rozhodnutím o registraci organizace poskytuje tyto sociální služby:

  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením - pobytová sociální služba
  • Denní stacionáře - ambulantní sociální služba
  • Chráněné bydlení - pobytová sociální služba
  • Podpora samostatného bydlení - terénní sociální služba
  • Sociálně terapeutická dílna - ambulantní sociální služba