Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o
whistleblowingu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen povinný subjekt) je v souladu s §8 zákona č. 171/2023 Sb. povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u organizace, pro niž
oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje tento zákon
nebo d) porušuje jiný právní předpis porušení práv Evropské Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v §4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení zveřejnit.
Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze je sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení vnitřního oznamovacího systému je v souladu se Směrnicí EU určen jako příslušná osoba:  

Jiří Benedikt
Jivina 158
294 14 Jivina
tel. 731 546 921  
e-mail pro oznámení: oznameni@jiribenedikt.cz
e-mail pro obecnou korespondenci a dotazy: info@jiribenedikt.cz

Úplné informace pro oznamovatele jsou zde.

Ke stažení