Chráněné bydlení

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v bytech pronajatých naší organizací, které se nacházejí na sídlištích Severní Terasa, Stříbrníky a Skřivánek v Ústí nad Labem. Klientům je tak umožněno lépe se zapojit do místní komunity a navazovat nové kontakty mimo službu.
V případě vícepokojového bytu má každý z klientů k dispozici vlastní uzamykatelný pokoj, sociální zařízení a kuchyň užívají klienti společně. Garsoniéry jsou jednolůžkové.
V dosahu všech bytů jsou veškeré složky občanské vybavenosti - obchody, služby, lékárna a lékaři. Byty jsou dobře dostupné městskou hromadnou dopravou.

Poslání služby

V rámci pobytové služby poskytovat osobám s mentálním postižením bydlení v bytech a potřebnou míru podpory a pomoci tak, aby mohly podle svých individuálních schopností přebírat přiměřenou zodpovědnost za své jednání, svoji domácnost a svůj život.

Cíle služby

 • Zvyšovat samostatnost osob s mentálním postižením rozvíjením a upevňováním jejich praktických dovedností
 • Začlenit osoby s mentálním postižením do společnosti a podpořit je v co nejběžnějším způsobu života
 • V zájmu osoby s mentálním postižením rozvíjet spolupráci s jinými organizacemi

Zásady poskytování služby

 • Vyrovnat příležitosti lidí s mentálním postižením s možnostmi vrstevníků
 • Respektování základních práv a svobod
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada rovnoprávného přístupu

Co je služba CHB?

Služba chráněné bydlení je pobytová sociální služba nabízející klientům asistenci, kterou využívají individuálně tak, jak potřebují.
Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů a je zaměřena především na podporu soběstačnosti a samostatnosti klientů.
Klienti žijící v těchto bytech potřebují asistenci pouze v některých oblastech svého života, v jiných oblastech se zvládají orientovat sami.
Velký důraz je kladen na partnerství mezi nimi a poskytovatelem služby a individuální přístup ke každému klientovi.


Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí služby sociální péče a obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita služby: 7 osob

Služba poskytována na adresách:

Pincova 2978/27, 400 11 Ústí nad Labem
Ořechová 2844/9, 400 11 Ústí nad Labem
Gagarinova 2689/3, 400 11 Ústí nad Labem
SNP 2357/28 , 400 11 Ústí nad Labem

Služba je poskytována 24 hodin denně po celý rok.

Pro koho tu jsme?

Sociální služba je poskytována osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).

Službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti),
 • vzhledem k tomu, že některé budovy nejsou bezbariérové, poskytujeme služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.

Jak to u nás chodí?

Klienti, kteří čerpají službu chráněné bydlení, se podle svých možností buď sami, nebo za asistence pracovníků v sociálních službách starají o svůj byt, chodí na nákupy, vaří, udržují kontakty s rodinou a s přáteli. Dochází do sociálně terapeutických dílen nebo do zaměstnání. Ve svém volném čase se věnují svým zálibám - někteří jsou členy divadelního spolku nebo sdružení dobrovolných hasičů, jezdí na výlety, chodí do kina nebo do kavárny. Pro obědy si mohou chodit do DOZP nebo si je vaří sami. Ostatní stravu si zabezpečují s asistencí pracovníka.

Klienti jsou motivováni k tomu, aby trávili volný čas „po svém“ a navazovali přirozené kontakty v místě svého bydliště i v rámci celého města.

Služba je poskytována tak, aby klienti mohli vést v co největší míře běžný způsob života. Pracovníci jsou jim k dispozici během dne tak, jak klienti potřebují, v noci jsou klienti v bytech sami.

Chcete o službě vědět více?

Podrobnější informace o službě najdete zde

Leták najdete zde