Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa se nachází v Ústí nad Labem na Sídlišti Severní Terasa. Je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a v jeho blízkosti se nachází všechny potřebné složky občanské vybavenosti.
Objekt domova prošel v nedávné minulosti kompletní rekonstrukcí - klienti žijí v nových moderně zařízených domácnostech, byly kompletně přestavěny prostory stravovacího provozu a prádelny a také došlo k vybudování plynové kotelny.
I venkovní prostory prošly rozsáhlými stavebními úpravami.

Poslání služby

V rámci pobytové služby poskytovat osobám s mentálním postižením bydlení v domácnostech, začleňovat je v co největší míře do společnosti a poskytovat jim potřebnou míru podpory a pomoci tak, aby mohly žít, s ohledem na jejich individuální schopnosti a potřeby, co nejběžnějším způsobem života.

Cíle služby

 • Osvojit, rozvíjet a upevnit praktické dovednosti klientů vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti
 • Začlenit osoby s mentálním postižením do společnosti a podpořit je v co nejběžnějším způsobu života
 • Zajistit důstojný a spokojený život osob s mentálním postižením
 • V zájmu osoby s mentálním postižením rozvíjet spolupráci s jinými organizacemi

Zásady poskytování služby

 • Vyrovnat příležitosti lidí s mentálním postižením s možnostmi vrstevníků
 • Respektování základních práv a svobod
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada rovnoprávného přístupu

Co je služba DOZP?

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, nabízející klientům 24 hodinovou asistenci, kterou mohou využívat individuálně podle svých potřeb. Služba je poskytována v objektu, který se nachází v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy na stejnojmenném sídlišti.

Klienti žijí ve dvanácti jednolůžkových a šesti dvoulůžkových pokojích ve třech domácnostech a mají možnost odebírat celodenní stravu připravenou v naší vlastní kuchyni. Jedna domácnost je bezbariérová, druhou mohou využívat osoby s pohybovými problémy (je bezbariérová s použitím výtahu) a třetí domácnost se nachází v patře bez výtahu. Tam žijí klienti, kteří jsou schopni se samostatně pohybovat.

Každá domácnost tvoří samostatnou jednotku, a to co se týče jak prostor (pokoje klientů, kuchyňský kout, obývák, sociální zařízení), tak i svého fungování. Asistenci na každé domácnosti poskytuje stálý tým pracovníků.

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí služby sociální péče a obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Kapacita služby: 24 osob

Služba poskytována na adrese:

Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem

Služba je poskytována 24 hodin denně po celý rok.

Pro koho tu jsme?

Sociální služba je poskytována osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).

Službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti),
 • vzhledem k tomu, že některé budovy nejsou bezbariérové, poskytujeme služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.

Jak to u nás chodí?

Klienti, kteří čerpají službu domov pro osoby se zdravotním postižením, se za asistence pracovníků v sociálních službách podle svých možností podílí na péči o domácnost, navštěvují sociálně terapeutické dílny nebo zaměstnání a ve volném čase se věnují svým zálibám a koníčkům. Podle chuti střídají individuální i skupinové aktivity, obstarávají si své záležitosti, jako jsou nákupy, návštěvy lékařů či jiné pochůzky. Účastní se akcí pořádaných pro veřejnost, nebo si nějakou akci uspořádají v domově. Velky důraz je kladen na trávení času se svými příbuznými a přáteli.

Pokud mají klienti zájem, účastní se rekreačních a sportovních pobytů či různých společenských akcí.

Zdravotní péče je klientům v domově pro osoby se zdravotním postižením zajišťována formou ambulantní péče prostřednictvím zdravotnických zařízení. Ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými sestrami.

Našim přáním a snahou je, aby klienti čerpající službu DOZP, žili takovým způsobem, jakým žijí lidé kolem nás.

Chcete o službě vědět více?

Podrobnější informace o službě najdete zde

Leták najdete zde