Denní stacionář

Sociální služba denní stacionář je poskytována v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v Ústí nad Labem na Sídlišti Severní Terasa. Je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a v jeho blízkosti se nachází všechny potřebné složky občanské vybavenosti.
Služba je poskytována pouze stávajícím klientům. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby.

Poslání služby

V rámci ambulantní služby poskytovat osobám s mentálním postižením potřebnou míru podpory a pomoci při udržování sociálních vztahů, nácviku dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení individuálních možností osob.

Cíle služby

 • Osvojit, rozvíjet a upevnit praktické dovednosti klientů vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti
 • Začlenit osoby s mentálním postižením do společnosti a podpořit je v co nejběžnějším způsobu života 
 • Umožnit rodinám pečujícím o osobu s mentálním postižením pracovní a společenské uplatnění

Zásady poskytování služby

 • Vyrovnat příležitosti lidí s mentálním postižením s možnostmi vrstevníků
 • Respektování základních práv a svobod
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada rovnoprávného přístupu

Co je služba DS?

Sociální služba denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu svého postižení neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby.
Klienti žijí doma s rodinou a do služby přichází pouze na část dne. Služba tak umožňuje klientům stýkat se se svými vrstevníky při zachování rodinných vazeb a zároveň jejich blízkým nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.
Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí služby sociální péče a obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita služby: 13 osob

Služba poskytována na adrese:

Svojsíkova 2733/52, 4011 Ústí nad Labem

Služba je poskytována každý pracovní den od 6,00 do 16,30 hodin.

Pro koho tu jsme?

Sociální služba je poskytována osobám ve věku 3 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti).

Služba je poskytována pouze stávajícím klientům. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby.

Jak to u nás chodí?

Denní stacionář navštěvují klienti, kteří z důvodu svého postižení nezvládnou chodit do práce, a přesto chtějí trávit alespoň část dne aktivně. Věnují se zde činnostem, které jim pomáhají získat nebo si udržet dovednosti potřebné pro jejich samostatnost, navštěvují různé kulturní akce, nebo pořádají akce přímo v denním stacionáři. Mohou tak trávit čas mimo svůj domov a udržovat kontakty se svými vrstevníky a přáteli, a přesto žít ve svém přirozeném prostředí.

Klientům je umožněno dodržovat běžný denní režim, kdy každý den dopoledne probíhá aktivizační činnost, která je přizpůsobena jejich zájmům a dovednostem, a odpoledne jsou nabízeny spíše zájmové aktivity.

Klienti mají možnost odebírat stravu z kuchyně DOZP.

Chcete o službě vědět více?

Podrobnější informace o službě najdete zde

​Leták najdete zde